Ga direct naar de inhoud.

Blog

Wij zijn uw partner in de realisatie van Operational Excellence. Samen met uw collega's werken we aan de verbetering van processen en reductie van kosten.

Het resultaat waar we naar streven is een verbeterde concurrentiepositie in de markt met een hoge klanttevredenheid, flexibiliteit en lage kosten.

Op deze blog staan artikelen om te inspireren en om van te leren. Doe er uw voordeel mee.

Lees meer over ons

Boodschappenlijstje Zorg In Natura (ZIN)

Om te voldoen aan de eisen voor ZIN, vindt u hieronder wat uw organisatie nodig heeft.

Zorginkoopbeleid 2013

In 2013 gaat CZ de AWBZ naar verwachting voor haar eigen verzekerden uitvoeren. Daarom heeft CZ per sector een Zorginkoopbeleid ontwikkeld, waarin zij aangeeft wat zij in 2013 voor haar verzekerden wil bereiken. De ambitie van CZ is om het beleid dat de CZ zorgkantoren in 2011 en 2012 hebben gevoerd te verbreden en te verdiepen. Dit past steeds binnen de brede doelstelling:

Meer verzekerden in zorg voor hetzelfde geld, bij minimaal gelijkblijvende kwaliteit.

Hieronder vindt u het zorginkoopbeleid per sector.

Zorginkoopbeleid 2013 – Sector Geestelijke gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang

Zorginkoopbeleid 2013 – Sector Gehandicaptenzorg

Zorginkoopbeleid 2013 – Sector Verpleging en Verzorging

A. Eisen van bekwaamheid:

 • De zorgaanbieder is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel
 • De zorgaanbieder moet een marktanalyse uitgevoerd hebben.
 • De zorgaanbieder moet een ondernemersplan hebben.
 • De zorgaanbieder beschikt over een formeel vereiste toelating voor de levering van AWBZ-zorg en voldoet aantoonbaar aan alle voorwaarden daarvoor, tenzij dit op grond van de wet niet langer is vereist.
 • De zorgaanbieder verklaart te voldoen en zich te houden aan de wettelijke eisen: AWBZ, Wmg, KWZ, WKCZ, Wet BIG, WGBO (indien van toepassing), WBP, WMCZ, Mededingingswet, Wet Cliëntenrechten Zorg1, de Beginselenwet.
 • De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling jaarverslaglegging.
 • De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling AO/IC, tenzij dit op grond van wet- en regelgeving niet langer is vereist.
 • De zorgaanbieder heeft aantoonbaar de Zorgbrede Governancecode ingevoerd.
 • De zorgaanbieder heeft een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.
 • De zorgaanbieder werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening en borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem, dat landelijk en/of internationaal erkend is en gepaard gaat met onafhankelijke toetsing (externe audit). In dit kwaliteitssysteem zijn de landelijke kwaliteitskaders voor de relevante AWBZ-sector(en) geïntegreerd. De zorgaanbieder verantwoordt zich hierover in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.
 • De zorgaanbieder beschikt over een gedegen bedrijfsadministratie, die strekt tot de tijdige levering van gegevens aan het zorgkantoor binnen de door het zorgkantoor aangegeven termijn, waaronder:
  • maandelijkse productie-realisatiecijfers
  • relevante berichten in AZR conform standaarden, die door het CVZ zijn vastgesteld, zoals zorgtoewijzing, melding aanvang zorg, mutaties, melding einde zorg
  • declaraties volgens afspraken vastgelegd in het declaratieprotocol Uniform declaratieprotocol AWBZ
  • cliëntvolgsysteem; een voorbeeld is Qurentis
 • De zorgaanbieder beschikt over een gedegen bedrijfsadministratie, die strekt tot de tijdige levering van gegevens aan het CAK, waaronder:
  • gegevens voor de oplegging van de eigen bijdrage
  • binnen vier weken na afloop van een maand/periode
 • De zorgaanbieder beschikt over een vastgelegd privacybeleid.
 • De zorgaanbieder beschikt over een vastgelegde klachtenregeling.

B. Eisen van financieel-economische aard

 • De zorgaanbieder is adequaat verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid ter hoogte van minimaal € 2.500.000 (per gebeurtenis), of heeft deze per 1 januari 2013 afgesloten.
 • De zorgaanbieder verklaart te voldoen en gedurende 2013 te blijven voldoen aan de voorwaarden, zoals opgenomen in de Wmg-overeenkomst.*

* Uitzondering: Nieuwe zorgaanbieders mogen deze voorwaarde ook aanvinken indien zij binnen 6 maanden na ingangsdatum van de overeenkomst schriftelijk kunnen aantonen, dat wordt voldaan aan de onderdelen “Zorglevering” en “Kwaliteitssystemen”, zoals opgenomen in de Wmg-overeenkomst (respectievelijk artikel 1 en artikel 12, van deel III van de overeenkomst) en dat zij aan de overige voorwaarden, zoals opgenomen in de Wmg-overeenkomst, onverkort op 3 augustus 2012 kunnen voldoen.

 • Bestuursverklaring zorgverzekeraar invullen. Deze is te vinden op de site van de zorgverzekeraar.
 • Een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem; meestal HKZ of ISO.
 • Visie, missie, beleid en doelstellingen, procesindicatoren, KPI’s, et cetera in vorm van bijvoorbeeld documenten, strategisch plan, meetresultaten en analyses.
 • Organisatiestructuur, organisatieschema.
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, bijvoorbeeld in functieomschrijvingen, een TVB-matrix of mandatenoverzicht.
 • Notulen en overzicht van de aanwezige overlegvormen.
 • Procesbeschrijvingen, procedures en instructies. Dit zowel van het primaire proces, als van overige, ondersteunende processen. Denk aan werving & selectie, functioneringsgesprek, documentenbeheer, klachtenafhandeling, ideeënbus, inkoop, kalibratie/controle van (meet)middelen en dergelijke.
 • Gebruikte registratieformulieren; in het primaire proces als ook van andere processen/procedures.
 • Klachtenregistraties, registratie van procesafwijkingen, leveranciersbeoordelingen, beoordelingen, vrijgave van het product en dienst voor vrijgave naar de klant.
 • Managementrapportage.

Gegevens invullen

×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies