Total Productive Maintenance (TPM) Huis toepassen op installaties en machines

TPM leidt tot een operationeel systeem van installaties en machines zonder storingen. TPM is een solide basis voor betrouwbaar en voorspelbaar opererende installaties en machines. De opbouw van TPM kan worden gevisualiseerd door het zogenaamde TPM Huis. Dit huis toont de onderdelen van TPM, waarbij onderhoud aan en verbeteren van de installatie centraal staan. Lees verder hoe het TPM Huis is opgebouwd en hoe u de onderdelen kunt toepassen in uw organisatie. Aan het einde krijgt u een stappenplan voor de implementatie van TPM.

Inzet van consultant voor verbetering van TPM processen

Voordat we ingaan op het TPM Huis en de voordelen voor uw organisatie vertellen we graag hoe u gebruik kunt maken van de kennis en kunde van onze consultants. We helpen met de ontwikkeling van maintenance processen, waarbij de installatie wordt geanalyseerd, plannen worden ontwikkeld en de implementatie kan worden begeleid. In sommige gevallen doen we vooral onderzoek en maken we analyses, in andere gevallen leiden we verbeterteams of maintenance teams om processen te beheersen en te verbeteren. Voel u vrij uw vragen te stellen aan één van onze adviseurs.   

Het TPM Huis met alle maintenance onderdelen en processen

Eerst leggen we het TPM huis uit en daarna gaan we in op de aanpak voor TPM en de implementatie. Het TPM Huis bestaat uit 8 pilaren. Iedere pilaar staat symbool voor een TPM onderdeel, dat dient te worden geborgd in uw organisatie. Vergelijk dit met de opbouw van het Lean House. Iedere pilaar staat op zichzelf, maar is tegelijkertijd ook geïntegreerd in de organisatie en met alle andere verbonden. We leiden u langs de 8 pilaren van TPM.

1. Gericht verbeteren

Net als bij Total Quality Management (TQM), waarbij we spreken van afwijkingen en klachten, moeten storingen direct worden gezien, onderkend en weggenomen. De verbeterkata is er op gericht snel en direct in te grijpen, zodat geen producten kunnen ontstaan, die niet voldoen aan de klanteisen. Deze eerste pilaar van het TPM huis is de equivalent van de verbeterkata voor TPM. Het gaat er om direct in te grijpen en de machine of installatie te verbeteren. Storingen leiden tot stilstand of afwijkende producten. De routines voor de leidinggevenden zijn vergelijkbaar met die van TQM: de doeltoestand van de machine of installatie moet bekend zijn, coachend leidinggeven is de norm en via de methode 5 Times Why wordt zo snel mogelijk naar de oorzaak gezocht.

2. Autonoom onderhoud

Geef de productiemedewerkers (operators) eigenaarschap de installatie of machine. Het eigenaarschap hoort niet bij managers, voormannen of de technische dienst te liggen. Door bij de operators eigenaarschap te ontwikkelen ontstaan vakmanschap, zorgvuldig handelen en vaardigheid in de uitvoering van klein onderhoud. Operators worden machine experts. Ze kunnen vervolgens kleine storingen zelfstandig oplossen zonder de tussenkomst van monteurs. Eigenaarschap leidt ook tot motivatie en verlaging van de kosten. Het is gebruikelijk eigenaarschap te ontwikkelen via de methode 5S.

3. Gepland onderhoud

De Overall Equipment Effectiveness (OEE) wordt gemaximaliseerd door op de juiste momenten gepland, preventief onderhoud uit te voeren. Dat voorkomt storingen (ongeplande stilstand) en de kosten blijven relatief laag. Er is een maintenance plan nodig om het gepland, preventief onderhoud op de juiste manier uit te voeren. Die uitvoering is een gezamenlijke inspanning van operators en monteurs. Eenvoudig onderhoud wordt door operators uitgevoerd en meer complex onderhoud door monteurs of door specialisten van de leveranciers. Het gaat om de samenwerking en niet om de scheiding: de operator bedient en de monteur maakt! Beiden werken samen om het geplande onderhoud correct en tijdig uit te voeren. 

4. Opleiding en training

De organisatie moet zorgen voor opleiding en training. Dat is een van de basisvoorwaarden om operators en monteurs te ontwikkelen. Een lerende organisatie is nodig. Het gaat daarbij niet alleen om preventieve opleidingen en trainingen, maar ook en vooral om het leren van processen. Een storing wordt opgevolgd met een oorzaakanalyse. Een oorzaakanalyse leidt naar de oorzaak van een storing. Door de storing te begrijpen is kennis ontwikkeld. Dat geldt ook voor de analyse van data, het maken van risicoanalyses en de uitvoering van 5S. Natuurlijk leren operators ook van de uitvoering van onderhoudstaken en SMED protocollen.

5. Early Equipment Management of Early Machine Management

Machinemanagement vanaf de start wordt Early Machine Management (EMM) of Early Equipment Management (EEM) genoemd. Het idee is dat al bij het ontwerpen van de machine of installatie rekening wordt gehouden met onderhoudswerkzaamheden. Machines of installaties worden samen met engineers eenvoudig ontworpen, zodat onderhoud eenvoudig, veilig en tegen lage kosten kan worden uitgevoerd. Daardoor wordt de OEE verhoogd.

6. Kwaliteitsmanagement

TPM kan niet functioneren zonder TQM. Standard Operations Procedures (SOP's) moeten nauwkeurig worden uitgevoerd, afwijkingen moeten worden gemeld en snel worden opgevolgd en data-analyses (SPC) zijn nodig om de procesbeheersing te bepalen. De operationele processen moeten zo stabiel mogelijk functioneren, of nauwkeuriger geformuleerd: de variatie in de output moet worden geminimaliseerd. Afwijkingen op de regelkaarten in de natuurlijke variatie duiden op slijtage, storingen of andere afwijkingen in de machine of installatie. 

7. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM)

Om onderhoud veilig te kunnen uitvoeren, dient de veiligheid van de operators en de monteurs te worden gewaarborgd. Zowel op de Gemba als in de directe omgeving moet de veiligheid zijn gegarandeerd. Een hulpmiddel daarbij is de procedure voor de veiligwerkvergunning. Deze werkvergunning wordt pas afgegeven als de veiligheid kan worden gegarandeerd. Bij de uitvoering van deze procedure wordt de feitelijke veiligheid op de werkplek beoordeeld. Net zo belangrijk is het dat het management een cultuur ontwikkelt waarin veiligheid en gezondheid voorop staan. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld de kwaliteitsnormen VCA, ISO 45001 of ISO 14001 worden ingezet.

8. TPM op kantoor

TPM is niet alleen een kwestie van operationele uitvoering van onderhoud. Ook ondersteunende afdelingen doen mee. Denk aan de afdelingen engineering, werkvoorbereiding, kwaliteitsmanagement en productiemanagement. Alle processen, die invloed hebben op de productie en maintenance processen, doen mee in het TPM programma. Bijvoorbeeld door correctie informatie te verstrekken, foutloze tekeningen te maken of de juiste onderdelen in te kopen. TPM is, net als TQM, een samenwerking van meerdere processen, die samen effectief zijn en de juiste output realiseren.

Methode 5S toepassen

Onder de pijlers van het TPM Huis ligt de fundering. Deze fundering bestaat uit twee lagen, waarvan de eerste de methode 5S is. Deze methode dient door de hele organisatie te worden toegepast. Het is feitelijk de first line of defence. Het doel van 5S is meervoudig: de Gemba perfect in orde, continue verbetering van de Gemba, eigenaarschap en standaardisatie in de uitvoering van het werk. Zonder 5S is de werkplek niet in orde, zijn operators niet geïnteresseerd in de installatie en ontstaan teveel storingen. Pas 5S toe in de volle breedte van de organisatie.

Visie en leiderschap

Al het voorgaande zal niet goed functioneren zonder leiderschap met een visie. Dat is de basis en de onderste laag van de fundering. Het management ontwikkelt een visie op de operatie, op maintenance en daarmee op de systemen TQM, TPM en 5S. Daarna wordt de visie omgezet naar praktisch beleid: kaders voor het middenkader en uit te voeren procedures. Operators en monteurs zullen zich altijd gesteund voelen door de leiding en hun werk toetsen aan de visie. Weten hoe dit werkt? Stel ons uw vragen en we helpen u graag verder. 

Praktisch toepassen van TPM en verbetering van de OEE

Vanuit de 8 pilaren van TPM kunnen twee richtingen worden bepaald. De eerste is het onderhouden van de installatie en de organisatie en de tweede is het verbeteren van de installatie. Dit kan alleen als iedereen meedoet en alle processen samenwerken. Het management geeft hieraan leiding. De hierboven beschreven 8 pilaren geven al redelijk inzicht in de systemen en subsystemen of methoden die moeten worden geïmplementeerd. Dat is werk voor het management. Onze consultants helpen u zowel met de ontwikkeling van beleid, als met de implementatie op de werkvloer. Tot slot vindt u hieronder een mogelijk stappenplan voor de ontwikkeling en implementatie van TPM.

Implementatie van TPM in uw organisatie en verbetering van de OEE

De implementatie van TPM van start tot finish duurt globaal drie tot vijf jaar en vraagt commitment. Waarschijnlijk hoeft uw organisatie niet bij de start te beginnen, omdat al delen zijn geïmplementeerd. Het is echter mogelijk dat niet alle onderdelen optimaal functioneren. Dit verschilt natuurlijk van organisatie tot organisatie. Omdat we hier niet alle varianten kunnen beschrijven, volgen onder de stappen voor de implementatie van TPM van de start.

1. Voorbereidingen: Beleid maken vanuit een visie en policy deployment

 1. Bepaling van de visie, het beleid en de doelen door de directie en het management. Dan volgt policy deployment: het bekend maken van het beleid op alle niveaus.
 2. Onderdeel van het beleid is een duidelijke aanpak ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Onderhoud moet altijd veilig kunnen worden uitgevoerd.
 3. Een trainingsprogramma start om de onderdelen van TPM bekend te maken. Het is belangrijk de betekenis en de voordelen van TPM te begrijpen. Zeker bij de medewerkers in de uitvoering en de voormannen.
 4. Voor de implementatie is een organisatiestructuur nodig. Favoriet is het opstellen van een projectteam met werkgroepen volgens het linked pin principe.
 5. Beleid en kwantitatieve doelstellingen worden vastgesteld om richting te geven een een ambitie. Deze doelen hebben een direct relatie met de werkplek en de productieverliezen.
 6. Vanuit de doelstellingen wordt het kwaliteitsmanagementsysteem (TQM) aangevuld en verder ontworpen. De organisatie leert output gestuurd werken, waarbij de klanteisen leidend zijn gemaakt.
 7. Nu kan een masterplan worden geformuleerd. Hierin staan de activiteiten en de juiste fasering van de werkzaamheden, verdeeld over maintenance en productie. Het management zorgt voor de implementatie van het plan. 

2. Implementatie: uitleg en draagvlak vormen de basis voor de toepassing

 1. De kick-off is de eerste stap van de implementatiefase. Er worden betrokkenheid en toewijding ontwikkeld bij operators en monteurs en natuurlijk bij de operationeel leidinggevenden, die het systeem moeten dragen en leiden.
 2. Voormannen en teamleiders leren gericht onderhoud uit te voeren. Preventief als ook correctief. Ze leren niet wachten en uitstellen, maar gericht actie ondernemen en onderhoud plannen.
 3. Definiëren van het autonoom onderhoud. De toepassing van 5S is een noodzakelijke voorwaarde. Daarmee ontstaat eigenaarschap bij operators en vaardigheid in de uitvoering van kleine onderhoudswerkzaamheden. 
 4. Er wordt een onderhoudsplanning gemaakt, die de voormannen en teamleiders systematisch (laten) uitvoeren. Deels door operators en deels door monteurs. Uitstellen is geen optie, want dat kost meer dan tijdig uitvoeren.
 5. Operators en monteurs hebben training en opleiding nodig om de bediening van installaties en de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden eigen te maken.
 6. De implementatie eindigt met de volledige implementatie van alle procedures en het behalen van het certificaat Japan Institute for Plant Maintenance (JIPM-certificaat).

3. Verbeteren: Programma voor TPM continu verbeteren

 1. Logischerwijs is een compleet onderhoudsprogramma nodig voor alle machines en installaties. Dit programma moet niet alleen in stand worden gehouden, maar ook worden verbeterd op basis van verkregen data en informatie.
 2. Verbeteren effectiviteit van de installatie. Het toepassen van Small Group Activity (SGA) leidt tot gerichte, snelle acties om storingen te verhelpen en verbeteringen door te voeren.
 3. Uitvoering van metingen en big data analysis om het gedrag van de installatie in beeld te brengen. Data worden geanalyseerd, waarna gerichte onderhoudsacties kunnen worden uitgevoerd. 
 4. In aanvulling op de analyses worden risicoanalyses uitgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld verkeerde bediening en afwijkende grondstoffen. 
 5. De toepassing van EEM is nodig. Engineers leren ontwerpen volgens richtlijnen, waarbij rekening wordt gehouden met onderhoudswerkzaamheden. De engineers hebben hiertoe kaders nodig.

Wilt u de Quick Scan TPM uitvoeren? Vul dan onderstaand formulier in. Bellen kan natuurlijk ook via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

TPM Huis ontwikkelen:

 • Begeleiding van A tot Z
 • TPM opzetten
 • Metingen uitvoeren
 • Analyses maken
 • Processen herontwerpen
 • Verspillingen wegnemen
 • Slijtage voorkomen
 • Storingen voorkomen
 • Mensen opleiden