Marktleiders passen verandermanagement systematisch toe

Verandermanagement is noodzakelijk als systematisch organisatiemechanisme. Directie en management nemen de leiding en passen de organisatie consequent aan aan veranderende omstandigheden. Die leiders staan voor interessante vragen en ambitieuze uitdagingen, omdat ontwikkelingen, evoluties en revoluties elkaar sneller opvolgen dan ooit te voren. Robotisering, informatietechnologie, wetgeving en materiaalontwikkelingen zorgen voor het hoge tempo. Informatie is zo snel beschikbaar en gedeeld, dat iedereen hetzelfde voordeel heeft en informatie direct kan worden gebruikt om producten, diensten en processen te verbeteren. De vraag is of uw organisatie die snelheid aankan?

Verandermanagement toepassen in uw organisatie

Hoe krijgt u uw organisatie in een continu ritme van aanpassing, standaardisatie en weer aanpassing? In hoog tempo. Dat lukt alleen als de spelregels van verandermanagement worden toegepast. Eerst moeten de visie en missie duidelijk richting geven. Doelen moeten overeenkomstig zijn gedefinieerd. Zo krijgt de organisatie richting en begrijpt iedereen waar naartoe wordt gewerkt. Dan worden de veranderingen per keer georganiseerd. De noodzaak wordt kwantitatief aangetoond. Daarna worden de culturele aanpassingen overtuigend bewezen. Pas als deze stappen zijn gezet kan de verandering organisatorisch en technisch worden georganiseerd. De verandering wordt door het management geleid.

Heeft uw organisatie de betekenis die uw klanten waarderen?

De basis van de verandering is dat deze wordt gevoed door klanteisen en niet door interne behoeften. Klantgerichtheid is een harde voorwaarden, terwijl interne gerichtheid leidt tot bureaucratie en verstarring. Die basis is de klant-leverancier relatie, omdat klanten alleen uw producten of diensten willen afnemen als die een meerwaarde leveren. Het gaat om de betekenis die uw organisatie heeft voor uw klanten. Hoe zorgt u er voor dat uw organisatie precies op het juiste moment het goede voortbrengt? Welke organisatievorm is daarvoor nodig? Hoe is het design van uw organisatie?

Maak organisaties flexibel en ontwikkel snelheid in de besluitvorming

De organisatie van vandaag heeft andere kenmerken dan die van 10 jaar geleden. Nu zijn organisaties flexibeler, maar bovendien is het kostenniveau een stuk lager. Verder moet ook de besluitvormingssnelheid verder omhoog. Dat kan ook want veel organisaties hebben nog steeds allerlei kenmerken vanuit het productietijdperk en de cultuur van de vorige eeuw. Er is vaak nog een dominante hiërarchie, bevoegdheden liggen te hoog in de piramide van de organisatie, besluitvorming duurt dagen of weken en er worden nog te weinig moderne technieken toegepast. Op zichzelf is er niets mis met een hiërarchie, maar wel als deze vertragend werkt. Hieronder vindt u een aantal hulpmiddelen en de te nemen stappen naar een goed organisatie ontwerp, dat past bij het tempo van deze tijd.

Ontwerpen, invoeren en borgen in hoog tempo

De eerste stap is ons te realiseren dat de directie en het management verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de toepassing van het ontwerp in de praktijk en het sturen van die praktijk naar de doelen. Als zij niet sturen, doet niemand het. Daarmee worden drie belangrijke uitgangspunten van veranderingsmanagement bepaald:

1. Verantwoordelijkheid bij het management

Als de directie en het management zich niet bezig houden met de organisatievorm, de werking van de organisatie en de resultaten die dat oplevert, wie dan wel? Dit is nu juist de essentie van wat management is. De organisatie vormen, inrichten en leiden. Te vaak is het management geconcentreerd op de dagelijkse praktijk van het verwerken van orders en het herstellen van fouten: Is die zending al weg? Is die order al ingevoerd? Waar blijft die levering? Als u die situatie herkent, zijn aanpassingen in de leiderschapsstijl waarschijnlijk nodig.

2. Doelen en specificaties als bakens

Veranderen om het veranderen is natuurlijk niet zinvol. Het gaat er om dat doelen worden nagestreefd en dat de specificaties van de klanten worden gerealiseerd. Die doelen staan bijvoorbeeld in de missie, de visie en de balanced scorecard. Gedurende het hele traject van verandering dienen die doelen door iedere medewerker in de gaten te worden gehouden. Ze dienen als bakens, die leidend zijn en die voorkomen dat medewerkers afdwalen, verkeerde beslissingen nemen of dat processen vertragingen oplopen. Dat geldt ook voor de specificaties, de eisen, die de klanten stellen aan uw producten en diensten.

3. Implementeren gebeurt in de praktijk

Als het ontwerp van de organisatie is gemaakt, volgt de implementatie. Die moet actief worden georganiseerd. Als eerste worden de culturele veranderingen geleid. Daarna of parallel hieraan volgen de structuur en technieken. De voorbereidingen moeten goed en grondig worden uitgevoerd, omdat tijdens het veranderproces geen tijd is voor herontwerpen of stilstand. Dat schaadt het proces. Te vaak wordt een veranderproces gestart vanuit een idee tijdens de managementvergaderingen. Alle mogelijke weerstanden moeten eerst worden geïnventariseerd en van antwoorden worden voorzien. Is het veranderproces eenmaal gestart, dan moet het voortgaan en in de praktijk tot resultaten leiden.

Plan de succesvolle organisatie - change management

Hoe krijgen directie en management het voor elkaar, dat de organisatie doet wat ze moet doen binnen de randvoorwaarden dat (1) klanten tevreden zijn en (2) het rendement duurzaam positief is. Organisaties kunnen worden veranderd, maar daar is wel huiswerk voor nodig. Vergelijk het veranderproces met een verandering van het menselijk lichaam. Heeft u wel eens geprobeerd af te vallen, gezonder te leven, meer tijd voor uw gezin te nemen, te stoppen met roken? Allemaal voorbeelden van veranderingen die we wel willen, maar die niet eenvoudig zijn om duurzaam te realiseren. Zo is het ook met organisaties. Uw organisatie is in haar huidige vorm gewend aan patronen en ze heeft vaste routines. Voor één mens is het al moeilijk veranderingen duurzaam door te voeren, voor een team van mensen (de organisatie) is het nog lastiger. Als de één wil afvallen en de ander, de samenwerkende collega, eet graag iedere middag lekkere chocolade, dan kunnen we ons wel voorstellen dat de verandering meer moeite kost. Patronen versterken elkaar, in dit geval in negatieve zin. Een duidelijk planning van de verandering is daarom nodig.

Veranderen is spannend en leidt tot onzekerheid

Houd er rekening mee dat mensen veranderen spannen vinden. Het leidt tot onzekerheid. Behoud ik mijn baan nog wel? Blijft het werk leuk? Wie worden mijn collega's? De bekende problemen van vandaag worden meer vertrouwd dan de onbekende oplossingen van morgen. Dit is een serieus probleem in een zo snel veranderende wereld als waar we vandaag in leven. De argumenten om aanpassingen niet door te voeren worden eerder geloofd, dan de analyses die uitwijzen dat veranderen noodzakelijk is. Het negatieve gevolg hiervan is vaak, dat leidinggevenden voor de zekerheid nog een onderzoek doen, dat weer uitstel oplevert en waardoor de overtuiging wegzakt. Gevolg: Het langzaam loslaten van de visie en missie met alle gevaren van dien. De oplossing is veranderingen te plannen. Change management overkomt ons niet, maar wordt geregisseerd met een goed plan:

 1. Bepaal of we de verandering moeten of willen
 2. Bepaal de ambitie: De missie, de visie, de doelen
 3. Bepaal de huidige situatie: Voer een nulmeting uit
 4. Ontwerp de nieuwe situatie
 5. Plan de verandering!
 6. Organiseer de verandering
 7. Implementeer de verandering
 8. Borg de verandering

Gericht veranderen in het ritme van de markt

Elke van deze stappen wordt uitgewerkt en daarna stap voor stap, maar in hoog tempo, uitgevoerd. Met de ervaring die we hebben, zijn de risico’s klein en de successen groot. De kunst van veranderen is het wegnemen van ongewenste procedures, normen, waarden, gewoonten en het implementeren van nieuwe standaarden tegelijkertijd. Deze stappen gelden overigens voor alle soorten veranderingen. In alle gevallen is het de kunst afscheid te nemen van bestaande, verouderde routines en nieuwe, meer effectieve routines daarvoor in de plaats te brengen. Door er een standaard werkwijze voor te ontwikkelen, kunt u het tempo verhogen en aansluiten bij het ritme van de markt.

Het resultaat is overtuigend en leidt tot een sterke marktpositie

Het doorlopen van deze stappen duurt enkele maanden per verandering. Dat is afhankelijk van de grootte van de organisatie, van wat de verandering inhoudt en hoe ingrijpend deze is. Het is beter deze stappen van verandering te beginnen ruim voordat de nieuwe situatie echt nodig is. Beter op tijd beginnen en grondig te werk gaan, dan in tijdnood komen en niet de haarvaten van de organisatie bereiken. Een grondige aanpak leidt er toe dat de hele organisatie daadwerkelijk wordt bereikt. De veranderingen leiden tot:

 1. Lagere kosten
 2. Hogere klanttevredenheid
 3. Flexibiliteit van de organisatie
 4. Samenwerking en motivatie
 5. Doelgerichtheid

We helpen u met de toepassing van verandermanagement

Van ons kunt u verwachten dat we de veranderingen plannen en begeleiden. We voeren gesprekken over de doelstellingen met het management, helpen draagvlak te creëren, luisteren naar de medewerkers, geven trainingen, berekenen nieuwe specificaties, ontwerpen processen, schrijven een plan en maken een planning. Het is ook mogelijk dat we alleen adviseren en het management coachen in het traject van verandering.

Vul onderstaande formulier in download het stappenplan voor verandermanagement. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Verandermanagement

 • Missie en visie zijn leidend
 • Doelen stellen
 • Veranderingen organiseren
 • Veranderingen plannen
 • Verandermanagement toepassen
 • Weerstanden wegnemen
 • Cultuur en processen transformeren
 • Voorbereidingen door management
 • Op tempo handelen
 • Projectleiding
 • Advies en implementatie
 • Mail onze adviseur