Ontwikkel de business strategie en de business planning

De business strategie is de weg van de realiteit van vandaag naar de gekozen doelen in de toekomst. De weg die moet worden ontworpen is de business planning of strategische roadmap. Hieraan gaat de strategische analyse vooraf. De directie werkt met het managementteam een strategische analyse uit, die leidt tot een business strategie en business planning voor de komende jaren. We laten u zien hoe een strategie wordt ontwikkeld via de uitvoering van een strategische analyse. Het resultaat is een business planning, die jarenlang het managementteam ondersteunt in de uitvoering en besluitvorming. Lees hoe het proces van strategieontwikkeling wordt uitgevoerd en welke analyses worden gemaakt.

Uitvoering en begeleiding van de strategische analyse en business planning

Hieronder staan de onderdelen van het programma beschreven, inclusief de manier van begeleiden door een van onze consultants. Uw wordt door ons geholpen in alle fasen van het proces. Voor de start van het proces bepalen we met de directie de optimale werkwijze, de doelstellingen en de teamsamenstelling. Vervolgens leiden we de strategiesessies als dagvoorzitter en leggen we uit hoe de analysetools worden gebruikt. Daarna worden de actielijsten en vervolgstappen met elkaar gedefinieerd. Onze consultant begeleidt het hele proces en leidt de samenwerking in het team, zodat u zich kunt concentreren op de inhoud: business planning en strategieontwikkeling.

Maak een business plan en planning

Een business plan is essentieel om een organisatie te ontwikkelen. Beroemde marktleiders als Google, Apple of ASML hebben indrukwekkende posities verworven, maar hun weg is lang en nauwkeurig voorbereid met een lange termijn business plan. Ze zijn niet van de ene op de andere dag succesvol geworden, integendeel, ze hebben een weg afgelegd en bewuste keuzes gemaakt. Ontwikkel die weg zelf ook. Maak strategische analyses van klanten, markten, concurrenten, technologische ontwikkelen en van de eigen organisatie. Maak een business plan en ontwerp de strategische roadmap.

Belang van een organisatie strategie

Een organisatie strategie leidt tot de juiste besluitvorming. Iedere dag worden in een organisatie duizenden beslissingen genomen. Een productiemedewerker keurt een product goed of af, een vertegenwoordiger stuurt een offerte naar de klant en een expeditie medewerker tekent een pakbon af. Er worden besluiten genomen over investeringen, innovaties, doorlooptijden, onderhoud, aanname van medewerkers en vele andere onderwerpen. Al die besluiten moeten in lijn zijn met de organisatie strategie, zodat over x jaar het doel van de organisatie als marktleider wordt gerealiseerd. 

Consultant Strategie

Ondersteuning bij bedrijfsstrategie en ontwikkeling

Het maken van een bedrijfsstrategie en de ontwikkeling van een business planning is een interessant proces, dat als team wordt uitgevoerd. De eigen organisatie, markten en trends worden uitgebreid onderzocht, waarna de bedrijfsstrategie wordt gekozen. Daarna wordt deze strategie leidend gemaakt in alle besluitvormingsprocessen van het management en alle medewerkers. Bel of mail ons als u dit proces wil doorlopen. 

Bellen voor Belbin 088 33 666 66     j.schreuders@patagonia-bv.com

Maak strategische analyses en werk daarna het strategische plan uit. Werk deze analyses uit:

Interne analyse - Externe analyse - Risicoanalyse - Financiële analyse

Ontwikkel daarna de business strategie en werk die uit in het business plan met een strategische planning.

 

Diensten consultancy

1. SWOT: Interne analyse maken

De interne analyse bestaat uit een onderzoek naar de Strength en Weaknesses van de organisatie. Dit is onderdeel van de SWOT analyse. Op allerlei manieren wordt de organisatie doorgelicht, zoals analyses van orders, klanten, kosten, competenties en de doorlooptijd. Zo wordt de huidige status van de organisatie bepaald: de positiebepaling met de sterke en zwakke eigenschappen van de organisatie. Deze positie of nulmeting wordt vergeleken met de missie en visie, zodat de gap duidelijk wordt, dan wel de af te leggen weg naar succes als marktleider.

Consultancy data analyses audit

2. SWOT: Externe analyse maken

De Opportunities en Threads zijn de externe kansen en bedreigingen in de markt. Denk hierbij aan ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen of veranderende wetgeving. Met behulp van de SWOT analyse worden de kansen en bedreigingen in de omgeving van de organisatie onderzocht. Deze kenmerken worden vervolgens vergeleken met de missie en visie van de organisatie, zodat duidelijk wordt welke strategische keuzes moeten worden gemaakt. Na de SWOT worden de uitkomsten uitgewerkt in de confrontatiematrix en MaBa analyse.

Teamleider

3. Het 5 Krachten model Porter

Het Krachtenmodel van Porter wordt gebruikt om concurrenten in markten te onderzoeken. Porter's 5 Krachtenmodel zet uw eigen organisatie tegenover de andere concurrenten, waardoor de marktposities duidelijk worden. Hieruit ontstaan 3 concurrentiestrategieën: (1) Product leadership: beste, meest innovatieve product in de markt. (2) Customer intimacy: klantgericht en flexibel in het leveren wat de klant vraag. (3) Operational Excellence: uitblinken in procesbeheersing en lage kosten; superieure operations. Welke concurrentiestrategie kiest u voor uw organisatie?

49485133 l

4. Product Life Cycle uitwerken

De producten of diensten worden vervolgens onderzocht op basis van de vraag en status van ontwikkeling. Dit gebeurt in de Product Life Cycle en BCG matrix. De eerste beschrijft de status van ontwikkeling, de volwassenheid van de producten. De BCG matrix beschrijft het productenportfolio. Deze BCG matrix toont de mate waarin producten nog winstgevend zijn en of markten aantrekkelijk zijn voor de producten. Bekende typeringen van de producten in deze matrix zijn de Dog, Star, Question Mark en Cash Cow. De PLC en BCG helpen keuzes te maken in de continuering of afbouw van producten.

Missie Visie Waarden 3

5. Missie en visie ontwikkelen

Met de strategische analyses is de organisatie en haar hele omgeving in beeld gebracht. Nu worden de strategische doelen bepaald. Eerst zijn dat de missie, visie en waarden. Die beschrijven de organisatie en haar betekenis voor de klanten. Daar horen de kernwaarden van de organisatie bij. Daarna worden de doelen kwantitatief gemaakt. Dit zijn meetbare, strategische doelen, die in de balanced scorecard worden gezet. De missie, visie en doelen zijn het kompas voor de organisatie en de managers besturen hiermee. Alle beslissingen worden getoetst aan deze strategische doelen.

De strategische planning geeft houvast en leidt tot snelle besluitvorming

Nadat de organisatie strategie is ontwikkeld, kunnen keuzes in de tijd worden geplaatst in een strategische planning. Alle onderwerpen en veranderingen tegelijkertijd oppakken, is geen optie. Dan loopt de organisatie vast en raakt zij teveel intern gericht. Dit leidt tot vertragingen, demotivatie en verloop van mensen. Het kan een keuze zijn om bijvoorbeeld in het eerste jaar een nieuw product te ontwikkelen, in het tweede jaar in arbeid en kennis te investeren en in het derde jaar een nieuw ERP systeem te implementeren. Dit is de strategische planning, ook wel de marsroute of business planning genoemd. Het zijn geplande beslissingen, die jaar op jaar genomen gaan worden en nauwkeurig bekend zijn. Dit geeft de directie houvast en de managers weten waar ze aan toe zijn en hoe ze hun afdelingen moeten voorbereiden op stappen in de toekomst.

Strategisch plan met begroting en planning maken

Na de creatie van de strategie volgen de stappen voor het maken van de business planning, gebaseerd op operationele en financiële mogelijkheden en uitdagingen. Het business plan bevat de organisatie strategie met een begroting. Een financiële doorrekening is nodig. Ver vooruit kijken is moeilijk, maar het moet om blijvend een rol van betekenis te hebben in de markt. Klanten veranderen immers en het is de vraag of uw organisatie op tijd is getransformeerd? Dat is het werk van de directie en het management. Richt de agenda van de directie en het management zodanig in, dat minstens een dag per week wordt gewerkt aan de ontwikkeling, implementatie en toetsing van de voortgang.  Het liefst twee dagen per week. Het business plan is het instrument om koers en vooruitgang te borgen. 

Vraag hier de demonstratie aan met voorbeelden van een business plan en uitleg over het proces voor het maken van een strategische analyse en business plan. Vul daarvoor het formulier in en zet uw vragen erbij. Of bel ons voor informatie op 088 33 666 66, of stuur even een e-mail naar: info@patagonia-bv.com.

Vraag de demonstratie aan

Vul het formulier in en voeg uw vragen toe.

Business plan opstellen met strategie en business planning

  • Strategische analyse maken
  • Interne en externe analyse uitwerken
  • Concurrentieanalyse en risicoanalyse
  • Missie, visie en waarden ontwikkelen
  • Business planning maken
  • Begroting en budget opstellen
  • Praktisch en toegankelijk samenwerken