Ontwikkel de strategie en bepaal de business planning

De strategie is de weg van de realiteit van vandaag naar de gekozen doelen in de toekomst. Wat wilt u bereiken in de markt? Hoe wordt uw organisatie beter dan die van concurrentie? Hoe zorgt u voor voortbestaan? Om deze vragen te beantwoorden zijn strategische analyses nodig en keuzes voor de komende jaren: een business planning. Lees verder en ontwikkel een strategie en business planning.

Creëer de toekomst met een strategisch plan

Er wordt vaak vol bewondering naar marktleiders gekeken en hun indrukwekkende prestaties. Nike, Apple, Google, Unilever, Shell, Facebook, Philips en vele andere merken hebben hun naam gevestigd in de markt. Hun successen zijn echter niet van de ene op de andere dag ontstaan. Integendeel, wij zien alleen het eindresultaat van de lange en moeilijke weg, die zij hebben afgelegd. Het is dankzij de scherpe analyses en gerichte besluiten dat zij succes hebben. Ze maken keuzes in de klanten die ze willen bedienen, de producten die ze willen ontwikkelen en de betekenis, die ze willen hebben in een markt. Dat kunt u ook voor uw organisatie doen. Sterker, dat moet! Anders heeft de organisatie geen richting, ontstaan inefficiënte organisaties en daalt het rendement. Maak uw eigen analyses en kies de strategisch juiste weg, die leidt naar succes. 

Waarom is een strategie zo belangrijk?

Omdat iedere dag in uw organisatie vele keuzes worden gemaakt. Duizenden beslissingen per dag, die er toe doen: Een productiemedewerker keurt een product goed of af, een vertegenwoordiger besluit de offerte naar de klant te versturen en een expeditiemedewerker tekent een pakbon af. Verder worden besluiten genomen over investeringen, innovaties, doorlooptijden, onderhoud, aanname van medewerkers en vele andere onderwerpen. Zijn het de goede besluiten in het licht van datgene wat uw met de organisatie wilt bereiken? Als een accountmanager de strategie niet kent en hij of zij moet een keuze maken tussen twee klantbezoeken, welke keuze wordt dan gemaakt? Welke keuze is de makkelijke met weinig rendement en welke de moeilijke met veel rendement? Als een machines moet worden vervangen, wat zijn dan de criteria op basis waarvan wordt besloten? Deze en vele andere beslissingen dienen te worden getoetst aan de strategie!

In een paar stappen een eigen strategie ontwikkelen

De ontwikkeling van een strategie is een relatief kleine inspanning van enkele maanden die leidt tot grote voordelen de komende jaren. De missie en visie zijn leidend. Deze beschrijven wat u wilt bereiken. Daarna volgen de doelen en de uitwerkingen, de planning en de begroting. Aan de basis van de gekozen strategie liggen analyses:

 1. Maak een interne analyse
 2. Maak een externe analyse
 3. Maak een risicoanalyse
 4. Maak een financiële analyse
 5. Ontwikkel de strategie

De eerste analyse gaat over de interne processen. Hoe verlopen die? Waar zitten de bottle necks? Waarin is de organisatie sterk? Waarin zwak? De tweede gaat over de markten en concurrentie. Wie zijn de concurrenten? Wat doen zij? Wie ontwikkelt nieuwe diensten? Wat vragen klanten steeds vaker? Waarvoor willen ze betalen? Hoe is de arbeidsmarkt? Hoe verandert de wetgeving? De derde stap is het maken van een risicoanalyse van zowel de organisatie als de markten. De vierde stap is een financiële analyse, die aangeeft wat de gezondheid van de organisatie is. Uit de stappen één tot en met vier wordt uw strategie ontwikkeld.

De strategische planning geeft houvast en leidt tot snelle besluitvorming

Nadat de strategie is ontwikkeld, kunnen keuzes in de tijd worden geplaatst. Alle onderwerpen tegelijkertijd oppakken, is geen optie. Dan loopt de organisatie vast en raakt zij teveel intern gericht. Dit leidt tot vertragingen, demotivatie en verloop van mensen. Keuzes kunnen zijn om het eerste jaar nieuwe producten te ontwikkelen, het tweede jaar in arbeid en kennis te investeren, het derde jaar een nieuw ERP te implementeren, et cetera. Dit als voorbeeld. Dit heet ook wel de marsroute of business planning. Het zijn stappen die jaar op jaar genomen gaan worden. Dit geeft de directie houvast en de managers weten waar ze aan toe zijn en hoe ze hun afdelingen moeten voorbereiden op stappen in de toekomst. 

Strategisch plan met begroting en planning maken

Uiteraard volgt na de creatie van de strategie de stappen tot het maken van een echte business planning, gebaseerd op operationele en financiële mogelijkheden en uitdagingen:

 1. Budget
 2. Investeringsplanning
 3. Logistieke planning
 4. Kennisontwikkeling
 5. Leiderschapsontwikkeling

Het grote probleem dat zich regelmatig voordoet in de top van een organisatie, is dat leiders claimen dat zover niet vooruit gekeken kan worden of dat een strategie onzin is. Vooruit kijken is inderdaad moeilijk, maar het moet. Dat is nu eenmaal het werk van de directie en het management. Zij moeten serieus tijd reserveren voor deze moeilijke onderwerpen. Niets is zo funest als te belanden in ad hoc management, keuzes die per dag worden gemaakt en het ontbreken aan richting.

5 Krachten model van Porter voor strategische keuzes

Porter is beroemd geworden met zijn boeken concurrentie. Hij onderzocht allerlei markten en zette concurrenten tegenover elkaar. Wat bleek, is dat er een bepaalde wetmatigheid is in markten en de manier waarop concurrentie zich tot elkaar verhouden. Er ontstaat een markt met grofweg 3 groepen concurrenten:

 1. Product leadership: beste, meest innovatieve product in de markt
 2. Customer intimacy: klantgericht en flexibel in het leveren wat de klant vraag
 3. Operational Excellence: uitblinken in procesbeheersing en lage kosten; superieure operations

Inmiddels is steeds duidelijker dat organisaties beter kunnen kiezen tussen één van deze drie strategieën of een combinatie ervan. Als maar wordt gekozen en niet per jaar een andere koers wordt gevaren. De vormgeving van de strategie hangt af van de gemaakte analyses en de gekozen ambities. 

De gekozen organisatiestrategie implementeren en monitoren

Na het uitdenken van de organisatiestrategie volgt natuurlijk de implementatie. Dit is een apart hoofdstuk met essentiële stappen voor het management en de directie. Verder moet maandelijks de voortgang worden gemeten via maandrapportages, audits en klanttevredenheidsonderzoeken. Afdelingshoofden/proceseigenaren moeten iedere maand een overzicht ontvangen met de prestaties van hun processen. Dit zijn eenvoudige grafieken, regelkaarten of andere schema’s, die tonen of de ingeslagen weg de goede is en of de doelstellingen zijn gerealiseerd. Dit stelt hen in staat te sturen. We leren leidinggevenden deze grafieken te lezen, te interpreteren, om vervolgens besluiten te nemen en vergaderingen te leiden. Via consultancy en opleidingen ondersteunen we uw organisatie hierin.

Vraag hulp bij de ontwikkeling van de organisatiestrategie. Vul het formulier in en stel uw vragen. Of bel ons voor informatie op 088 33 666 66, of stuur even een e-mail naar: info@patagonia-bv.com.

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Business plan met Strategie

 • Missie, visie en waarden
 • Externe analyse
 • Interne analyse
 • Concurrentieanalyse
 • Risicoanalyse
 • Business planning
 • Doelstellingen
 • Begroting en budget
 • Implementatie
 • Opdracht management team
 • Leiderschap
 • Praktisch en toegankelijk